دستگاه عصبي و غدد درون ريز در عملي هماهنگ ، حركت و تمامي فرايند هاي فيزيولوژيك درگير را شروع و كنترل مي كنند. دستگاه عصبي به سرعت عمل مي كنند و اثرات موضعي كوتاه مدت دارد در حالي كه دستگاه غدد درون ريز بسيار آهسته تر وارد عمل مي شوند و اثرات دراز مدت و عمومي تري دارند

طبقه بندي هورمونها:

1) هورمونهاي استروئيدي: ساختمان شيمياي شبيه به كلسترل دارند و بيشتر از ريشه كلسترل هستند. به همين دليل هورمونهاي استروئيدي محلول در چربي بوده و به سادگي در غشاي سلولي انتشار مي يابد. اين گروه شامل هورمونهاي مترشحه از غدد زير هستند:

الف- قشر غده فوق كليوي (كورتيزول و آلدسترون)

ب- تخمدانها( استروژن و پروژسترون)

ج- بيضه ها ( تستوسترون)

2) هورمونهاي غير استروئيدي: محلول در چربي نيستند بنابراين نمي توانند به سادگي از غشاي سلول گذر كنند. هورمونهاي غير استروئيدي به دو دسته تقسيم مي شوند" هورمونهاي پروتئيني يا پپتيدي و هورمونهايي با منشاء اسيد آمينه اي".دو هورمون غده تيروئيد به نام تيروكسين و تري يدوتيرونين و دو هورمون بخش مركزي غده فوق كليوي به نامهاي اپي نفرين و نور اپي نفرين هورمونهاي اسيد آمينه اي هستند و باقيمانده هورمونهاي غير استروئيدي هورمونهاي پروتئيني يا پپتيدي هستند

مكانيزم عمل هورمونهاي استروئيدي: ابتدا هورمون استروئيدي در درمن سلول به گيرنده هاي ويژه خود متصل مي شود سپس كمپلكس هورمون – گيرنده وارد هسته شده و  به بخشي از DNA سلول متصل مي شود و ژنهاي ويژه را فعال مي سازد. اين فرايند فعال سازي مستقيم ژن نام دارد. در پاسخ به اين فعال سازي، RNA در درون هسته ساخته مي شود سپسmRNA وارد سيتوپلاسم شده و موجب افزايش ساخته شدن پروتئين مي شود.

مكانيزم عمل هورمونهاي غير استروئيدي: از آنجا كه هورمونهاي غير استروئيدي نمي توانند به سادگي از غشاي سلول گذر كنند بنابراين با گيرنده هاي ويژه اي در خارج و روي غشاي سلول تركيب مي شود. اتصال يك هورمون غير استروئيدي به گيرنده خود باعث ايجاد مجموعه اي از واكنشهاي آنزيمي شده و موجب تشكيل يك پيامبر ثانويه درون سلولي مي شود فراوان ترين اين پيامبر ها آدنوزين مونو فسفات حلقوي(CAMP) است. اتصال هورمون به گيرنده غشايي مناسب ، آنزيمي به نام «آدنيلات سيكلاز را فعال مي سازد كه درون غشاي سلولي قرار دارد اين آنزيم تشكيل AMP حلقوي از ATP را سرعت مي بخشد.

كنترل و رها سازي هورمونها در بدن توسط دو مكانيسم كنترل مي شود.

1) بازخورد منفي: مكانيزم اصلي براي حفظ هموستاز بدن به وسيله دستگاه غدد درون ريز است

مثال: رابطه بين سطح گلوكز خون و ترشح هورمون انسولين : زماني كه غلظت گلوكز پلاسما بالاست ، لوزالمعده انسولين ترشح         مي كند. انسولين، برداشت سلولي گلوكز را افزايش مي دهد و غلظت پلاسمايي گلوكز پايين مي آيد هنگامي كه غلظت پلاسمايي گلوكز به حالت طبيعي باز مي گردد ترشح هورمون انسولين دوباره سطح پلاسمايي گلوكز مهار مي شود.

2) كنترل تعداد گيرنده ها :

الف- تنظيم منفي يا از بين رفتن حساسيت: افزايش يك هورمون ويژه اغلب موجب كاهش تعداد گيرنده هاي سلولي در دسترس آن هورمون مي شود. در چنين مواقعي حساسيت سلول نسبت به اين هورمون كاهش مي يابد .چون با كاهش گيرنده ها، هورمونهاي كمتري مي توانند به آنها متصل شوند اين پديده تحت عنوان تنظيم منفي و يا از بين رفت حساسيت ناميده ميشود.

ب- تنظيم مثبت: در مقابل، سلول ديگري ممكن است به حضئر طولاني مدت مقادير زيادي از يك هورمون با افزايش تعداد گبرنده هاي در دسترس آن هورمون پاسخ دهد. در چنين مواقعي سلول نسبت به هورمون مورد نظر حساتر ميشود، چون مقادير بيشتري از آن مي توند در زمان واحد به گيرنده ها متصل شود. اين پديده تحت عنوان تنظيم مثبت ناميده مي شود.تاريخ : یکشنبه نوزدهم خرداد ۱۳۹۲ | 8:6 | نویسنده : ورزش و سلامتی |
  • کوه
  • بک لینک